Please update your Flash Player to view content.

Informacija
Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais ir šeštadieniais

10:00 val.

(pirmadienį nėra)

antradieniais - penktadieniais

10:00 val.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias bažnyčioje.


 

Pamaldos

Pirmaisiais mėnesio

Penktadieniais meldžiamės

į Švč. Jėzaus Širdį.

Šeštadieniais meldžiamės

į Švč. Mergelę Mariją.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais

Gegužinės  (į Švč. Mergelę Mariją)

- gegužės mėn. 09:30 val.

Birželinės (į Švč. Jėzaus Širdį)

- birželio mėn. 09:30 val.

Rožinio malda

- spalio mėn. 09:30 val.

Advento metu giedamos

Švč. M. Marijos valandos 9:30 val.

Gavėnios metu, penktadieniais ir

sekmadieniais einamas

Šv. Kryžiaus kelias 9:30 val.

Gavėnios metu, sekmadieniais prieš ir po

Šv. Mišių giedami „Graudūs verksmai“


Atlaidai

Viešpaties Apreiškimo

Švč. Mergelei Marijai

(bažnyčios titulo)

kovo 25 d.(keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Antano Paduviečio

 birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Porciunkulės

rugpjūčio 2 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Pranciškaus Asyžiečio

spalio 4 d.


Raštinė dirba:

Darbo dienomis

(išskyrus pirmadienį)

nuo 9:00 val. iki 13:00 val.

Šeštadieniais

nuo 11:00 val. iki 18:00 val.

Sekmadieniais

nuo 11:00 val. iki 13:30 val.

Būtinu atveju

kreipkitės bet kuriuo metu

 

 


Kalendorius

loader

Naujienų prenumerata

Parapija

Pagrindinė organizacinio ir sielovadinio darbo vieta arkivyskupijoje yra parapija, kuria kaip jos ganytojas, Arkivyskupo vadovaujamas, rūpinasi jo paskirtas klebonas.

Parapija yra Dievo tautos bendruomenė, per kurią Bažnyčia vykdo savo pasiuntinystę. Parapijoje švenčiama Eucharistija, kiti sakramentai, skelbiamas Dievo žodis, vykdoma sielovada, artimo meilės tarnystė. Tai pirmoji tikėjimo, maldos ir krikščioniškos artimo meilės mokykla.

Parapija yra pagrindinis ir teisiškai savarankiškas arkivyskupijos pastoracinis vienetas.

Parapijoje tikinčiųjų bendruomenė įgauna apčiuopiamą išraišką. Todėl Vatikano II Susirinkimas sako: „Pasauliečiai teįpranta veikti parapijoje, palaikydami glaudų ryšį su savo kunigais; teiškelia jie bažnytinėje bendruomenėje savo ir pasaulio problemas bei žmonių išganymo klausimus, kad šie būtų svarstomi ir sprendžiami bendromis pastangomis" (Dekretas dėl pasauliečių apaštalavimo Apostolicam actuositatem, 10).

Parapija turi tapti konkrečia vieta, kur tikėjimo patyrimas būtų perduodamas kiek galima didesniam parapijiečių ir parapijos teritorijoje gyvenančių žmonių skaičiui. Už parapijos sielovadą tiesiogiai atsakingas Vietos ordinaro paskirtas klebonas. Jam padeda kiti parapijai paskirti dvasininkai ir sielovados bendradarbiai. Spręsdamas svarbiausius pastoracijos klausimus, klebonas bendradarbiauja su parapijos pastoracine taryba, o turto valdymo klausimus aptaria su parapijos ekonomine taryba. Parapijos pastoracinė ir ekonominė tarybos veikia pagal Ordinaro (vietos vyskupo) patvirtintus nuostatus.

Visose Kauno arkivyskupijos parapijose, neatsižvelgiant į jų dydį ar situaciją

ir siekiant tinkamai įgyvendinti parapijos misiją, turi būti: švenčiama Eucharistija, kiti sakramentai, skelbiamas Dievo žodis, rūpinamasi pamaldų, religinių švenčių, atlaidų organizavimu, aktyviu tikinčiųjų dalyvavimu liturgijoje, choro dalyvių, lektorių, patarnautojų, adoruotojų sielovada ir nuolatiniu ugdymu, liaudiškojo pamaldumo praktikavimu, piligriminių kelionių rengimu. Organizuojama vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų katechezė, padedama pasirengti sakramentiniam gyvenimui ir jį praktikuoti.

Skiriamas reikiamas sielovadinis dėmesys šeimoms, vykdoma karitatyvinė veikla, teikiama dvasinė ir medžiaginė pagalba. Vargstantiems, organizuojamos labdaros ir savitarpio pagalbos akcijos.

Stipresnės kaimo, o ypač miestelių ir miestų parapijos, atsižvelgdamos į vietos sąlygas, tikinčiųjų situaciją ir arkivyskupijos prioritetus, vykdo šeimų, vaikų ir jaunimo, ligonių ir neįgaliųjų sielovadą, rūpinasi dvasiniais pašaukimais ir piligrimų, pagyvenusių asmenų, nuo Bažnyčios nutolusiųjų sielovada, ugdo blaivaus gyvenimo būdą, atlieka suaugusiųjų švietimo, ekumeninę veiklą ir kt.

Kauno Arkivyskupijos II - jo Sinodo nutarimai, psl. 56 - 58.

 

PARAPIJOS ATNAUJINIMO MALDA

 

Maloningasis Dieve,

Esame Tavoji tauta, apsupta Tavo meilės. Dėkojame, kad pasilieki su mumis per visus laikus.

 Atgaivink mus ir atnaujink. Neleisk mums nuo Tavęs atsiskirti. Suteik mums galią keisti pasaulj ir atkurti

teisingumą. Išgydyk mus nuo visokios prievartos ir

žiaurumo.

Atverk mums savo Žodžio gelmę ir suteik jėgų

Juo gyventi. Sutaikyk priešus, kad jie taptų draugais. Pažadink mus šventumui, išgydyk mūsų

bendravimą. Atgaivink parapijas, sujunk mūsų šeimas. Pripildyk mus džiaugsmo, kad švęstume

gyvenimo pilnatvę.

Suteik mums malonę būti meilės

bendruomene, kuri kasdien i Tave panašėtų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

 

Amen.